Solvens II-rapportering hos Folksam

Solvens II-rapportering hos Folksam

Projektbeskrivning

I och med introduktion av regelverket Solvens II, fick Folksam ett behov av att etablera en lösning för kvantitativ och kvalitativ rapportering enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Folksam hade sedan tidigare arbetat med rapporteringsplattformen IBM Financial Statement Reporting (FSR) för finansiell rapportering, och detta verktyg är en föregångare till den modernare plattformen IBM Cognos Disclosure Management (CDM).

Till början fick Attollo i uppdrag att migrera rapporteringsplattformen IBM Financial Statement Reporting (FSR) för finansiell rapportering, till den mer moderna rapporteringsplattformen IBM Cognos Disclosure Management (CDM). Då Attollo byggt upp stor erfarenhet kring att framgångsrikt implementera CDM för regulatorisk rapportering, kunde Attollo också visa upp hur Folksam med relativt små medel kunde expandera nyttjandet av CDM till att även omfatta kvantitativ och kvalitativ rapportering enligt det nya regelverket Solvens II.

Som ett första steg implementerades CDM för kvantitativ rapportering (QRT) enligt Solvens II, där Folksam blev ett av de första försäkringsbolagen i Sverige att genomföra den förberedande rapporteringen av Solvens II till Finansinspektionen. Vidareinförande av CDM har fortsatt för att även täcka den kvalitativa rapporteringen enligt Solvens II.

Användarna i Folksams organisation har stor nytta av att kunna använda ett och samma verktyg, oavsett om det handlar om processerna för finansiell eller regulatorisk rapportering. Flera av användarna arbetar båda dessa rapporteringsprocesser, som naturligt går in i varandra vid återkommande rapporteringstillfällen under ett år.
Läs mer om projektet tillsammans med Folksam på IBM´s hemsida.

IBM Cognos Disclosure Management

Folksam försäkrar nästan varannan svensk och har hand om pensionen för mer än två miljoner människor. Det betyder att Folksam idag är ett av Sveriges 30 största företag, med 3600 anställda.

Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) med dotterföretag. Två av försäkringsverksamheternas dotterföretag i Folksam Liv är delägda. Det är Folksam LO Pension, som Folksam äger till 51 procent, och KPA Pension, som Folksam äger till 60 procent. I Folksam Sak är det finska dotterföretaget Folksam Skadeförsäkring delägt till 75 procent. Dotterföretaget Förenade Liv är helägt.

Jobba med oss

Liknande projekt

Log in with your credentials

Forgot your details?