Komplett Basel III och Solvens II hos Nordnet

Projektbeskrivning


Som flera andra banker och kreditmarknadsinstitut, påverkades också Nordnet Bank av regelverket Basel III/ CRD IV inför 2014. I och med de nya kraven hade Nordnet ett behov av att etablera en lösning för att kunna beräkna och rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Behovet bestod dels i att etablera en effektiv datalagerlösning för att kunna samla in information från en rad olika källsystem inom organisationen för att sedan kunna beräkna och mappa dessa till de rapporteringsmallar som European Bank Authority (EBA) tagit fram för Basel III-rapportering. Det andra behovet bestod i att etablera ett rapporteringsverktyg, som effektivt kunde tillhandahålla och hantera Basel III-mallarna och den taxonomi med valideringsregler, som också är utgivna av EBA

Capmill och systerföretaget Attollo fick i uppdrag av Nordnet att tillsammans med dem etablera en komplett datalagerlösning för hantering av Basel III, med tillhörande rapporteringslösning för mallar, taxonomier och valideringsregler. I uppdraget kring nytt datalager, låg också krav kring att samma datalagerlösning skulle tillgodose företagets generella krav på verksamhetstyrning, rapportering och uppföljning.

Capmill och Attollo implementerade en komplett datalagerlösning för Basel III, som också kunde kunde tillgodose övriga behov inom Nordnets organisation. Lösningen är baserad på datalagerplattformen Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services, Microsoft Master Data Services samt IBM Cognos Disclosure Management (CDM) för finansiell och regulatorisk rapportering, vilken används för den slutgiltiga verifieringen och valideringen av alla de värden och datapunkter inom Basel III-kraven, som rapporteras till Finansinspektionen. Efter införande av datalagret och rapporteringslösningen för Basel III, har Capmill och Attollo tillsammans med Nordnet i samma datalagerlösning också infört en komplett rapporteringslösning för de regulatoriska kraven enligt Solvens II. Nordnet använder numera även IBM Cognos Disclosure Management (CDM) för regulatorisk och finansiell rapportering enligt Solvens II-kraven från EIOPA, både för den kvalitativa rapporteringen och den kvantitativa. Läs mer om referensprojektet på IBM:s hemsida.


Mer om kunden:

Nordnets affärsidé är att erbjuda privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin finansiella framtid. Nordnet vänder sig till medvetna sparare i de nordiska länderna.

Nordnets vision är att bli de nordiska spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar.

Jobba med oss

Liknande projekt

Log in with your credentials

Forgot your details?